FC VVC - Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Sporten is gezond: met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sporten is in velerlei opzichten belangrijk voor een kind. In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Stichting Leergeld kan mogelijk hulp bieden en richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. kijk voor meer informatie op www.meerleergeld.nl

Er is ook een alternatieve mogelijkheid via www.jeugdsportfonds.nl

Als uw kind graag wil sporten maar uw budget niet toereikend is, dan kan een professional die al betrokken is bij de ontwikkeling van uw kind, uw kind eenvouding aanmelden bij het Jeugdsportfonds. Deze aanmelding loopt via de leerkracht, de (huis)arts, maatschappelijk werker, jeugdzorgmedewerker e.d. Alleen intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Na goedkeuring zal het Jeugdsportfonds de contributie aan de club overmaken.

Volwassenen waarvan het gezinsinkomen maximaal 120% is van het wettelijk minimumloon kunnen een budget aanvragen bij de Stichting Meerwaarde. U kunt zich richten tot het Voordeurteam. Maximale bijdrage is € 125,- voor contributie. Tel.nr. 023-5698868 of
Tevens willen wij u wijzen op de mogelijkheden die uw ziektekosten-verzekering u biedt om een gedeelte van de contributie vergoed te krijgen. Bij veel maatschappijen bedraagt dat € 50,- per kind. Hier wordt door (ouders van) leden inmiddels regelmatig gebruik van gemaakt.